Tagszervezetek

Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományúak Klubja

A Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományúak Klubjának rövid története:

A Honvédelmi Miniszter 1970-ben a 20/1970. számú parancsában megteremtette a nyugállományúak klubja létrehozásának elméleti, jogi, anyagi és financiális alapjait, melynek alapján mintegy 20 fő részvételével 1971 januárjában megalakult a Fegyveres Erők és Testületek Veszprémi Nyugállományúak Klubja. A klub megszervezésének jelentős segítője volt Fehér Dezső alezredes, az akkori Helyőrségi Klub parancsnoka. A klub elnökének Németh József nyugállományú alezredest választották, aki 1973-ig volt a klub elnöke. 1974-től a klubelnöki teendőket Kovács János nyugállományú alezredes vette át a választást követően, majd azt 1985-ig gyakorolta.

A cél az volt, hogy legyen egy szervezet, ahol a volt bajtársak egymással találkozhatnak, közösen szórakozhatnak, kulturálódhatnak, ha baj van a lehetőségekhez mérten egymáson segíthetnek, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat a MH-el és más fegyveres testületekkel. A cél továbbra is változatlan maradt, azonban a feladat és a működési feltételrendszer az évek során bővült, változott.

1975 végére a taglétszám 39 főre növekedett s a tagság elsősorban a szociális ügyei és problémái megoldásának segítését remélte. 1976-tól felvette a kapcsolatot a fegyveres erők más nyugállományú klubjaival, valamint ezt követően a belügyi nyugdíjasok is csatlakoztak klubunkhoz. 1976-ban a keszthelyi, várpalotai majd budapesti fegyveres erők nyugállományú klubjaival történt meg a kapcsolatfelvétel.  1977-ben a rendőr és büntetés végrehajtó intézet nyugdíjasainak belépésével a klub taglétszáma 76 főre emelkedett. A klub működéséhez a Helyőrségi Klub adott otthont.

1983.-ban az MN. POL. FCSF. 50/1983 számú intézkedésében kiadta a helyőrségi művelődési intézményekben működő nyugdíjas klubok „ALAPSZABÁLYÁT”. 1984-ben a vezetőség úgy határozott, hogy szekciókat hoz létre, nevezetesen egy HM és BM szekciót, továbbá a tagság érdeklődési körének megfelelően kialakította az úgynevezett baráti körök rendszerét.  1986. év végére átadásra került Veszprémben az új Helyőrségi Művelődési Otthon, amely kulturált lehetőséget biztosított a szervezeti élethez, a taglétszám is növekedésnek indult. A kulturális programok iránti érdeklődés megnőtt. A tagság vegyes összetételű volt, magába foglalta a BV, BM rendőrség, Vám és Pénzügyőrség, Tűzoltóság, Katasztrófavédelem, HM erdészet és a Fegyveres Erők nyugállományú tagjait. Az 1985. évi KÖZGYÜLÉS Őri Pál nyugállományú alezredest választotta a klub elnökének, aki ezt a feladatot 1989. februárig, haláláig látta el. A csonka vezetőség 1989. december 4-re összehívta a „KÖZGYŰLÉST”, amely elfogadta az 1989 II. törvényben meghatározottak értelmében átdolgozott új „ALAPSZABÁLYT”. A Veszprém Megyei Bíróság a klubot a PK. 70447/1989/6 számú kiadott határozatában, mint „önálló jogi személyt” bejegyezte. A „Közgyűlés” a klub elnökének megválasztotta Lele Béla nyugállományú mk. alezredest, aki e funkcióban 2010-ig vezette klubunkat. 

                1990-ben a klub taglétszáma 136 fő volt. Még ebben az évben megkezdődött a klub kapcsolatfelvétele a városi civil klubszervezetekkel. elsőnek a „GIZELLA”, majd a „LACZKÓ DEZSŐ Pedagógus Nyugdíjas Klubbal”.1992-ben klubunk tagja lett a Nyugdíjasok Országos Képviselete Veszprém Megyei Tanácsának. Csatlakoztunk az „ÉLETET AZ ÉVEKNEK” országos nyugdíjas klubszövetséghez tagszervezetként. Ezzel betagozódtunk a városi, megyei és országos nyugdíjas képviseleti rendszerbe. 1992. januári közgyűlés hozta létre a klub Szociális Alapítványát, 3 tagú kuratóriummal az élen. Az alapítványt a Veszprém Megyei Bíróság a klub kérésére a vonatkozó törvények értelmében, 2000-ben „KÖZHASZNÚ”-vá minősítette, majd 2013. -ban a „KÖZHASZNÚ”-ságból törölte. 1995-ben megalakult a klub „NÉPDAL KÖRE”, mely később a „TÁBORÁLLÁS DALOSKÖR” nevet vette fel.

A 2000. év utáni esztendők a klub életében a folyamatos építőmunka, az előző évi „Közgyűlések” és az új vezetőségek által meghatározott feladatok végrehajtásának évei voltak. A társadalomban felgyorsult átalakulás folyamata, /NATO és EU tagság, haderő átalakítás stb./ természetesen éreztette hatását a Magyar Honvédségre és ennek következményeként a klub munkájára is. A Veszprém helyőrségben diszlokált katonai szervezetek megszűnésével, ill. létszámcsökkentésével a klub létszáma ideiglenesen nőtt 2010-re mintegy 250 főre, életkori átlaga csökkent, majd a járadékosok kiválásával 2014-rea taglétszám 167-re csökkent, ugyanakkor az átlagéletkor 73,6 évre nőtt. Klubunk 2000-ben alapító tagként csatlakozott a HOKOSZ-hoz, melynek jelenleg is tagja. A társadalomban bekövetkezet változások szükségessé tették az”Alapszabály” módosítását, mely 2002-ben megtörtént. 2010-ben ismételt „Alapszabály” módosítás vált szükségessé a tagság egy részének vidékre költözéséből adódóan. Ettől kezdve a klub megnevezése: „Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományúak Klubja”. A HEMO-t 2012-ben a HM átadta a Veszprém Megyei Jogú Város részére, ahol a továbbiakban az önkormányzat „Ingatlanhasználati Megállapodás” alapján biztosít ingyenes teremhasználatot klubunk részére. A volt HEMO jelenleg „AGORA Városi Művelődési Központként” működik, a 8200 Veszprém, Táborállás park 1. szám alatt. 2013.-ban ismételten „Alapszabály módosítást végeztünk a vonatkozó „Civil törvény „értelmében, - melyet a bíróság elfogadott azonban az azóta bekövetkezett változások miatt 2015. március 31-ig az új „Alapszabályt” és a hozzá kapcsolódó alapokmányokat ki kell dolgoznunk, ill. elfogadtatnunk.

- A klub elnöki teendőit 2010 óta Samu Imre nyugállományú ezredes látja el.

Klubunk fő célkitűzései alapvetően változatlanok, azonban az évek során bővültek,

Jelenleg: - Ápolni a magyar hazafiság eszméjét, támogatni a honvédelem ügyét, őrizni a haladó

                       katonai hagyományokat.

                   -Lehetőséget nyújtani tagjaink művelődési, kulturált szórakozási. üdülési és pihenési igényeinek kielégítésére.

                   -Tagjaink szociális helyzetének megfelelően segítséget adni a problémák megoldásához lehetőségeink figyelembevételével.

                   -Szervezni az idős és beteg klubtagok látogatását, segíteni a kegyeleti feladatok ellátását, képviselni a klubot az elhunyt temetésén.

                   -Tartalmat adni az „Életet az Éveknek” klubmozgalom céljainak megvalósításához.

Támogatóink, együttműködőink: HOKOSZ, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, 54. Veszprém Radar Ezred, Légi Vezetési és Irányítási Központ, a 3. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Veszprém, „Életet az Éveknek” Országos és Megyei Szövetség, Nyugdíjasok Országos Képviselet Megyei Tanácsa, továbbá együttműködünk a városi társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, civil /nyugdíjas/ szervezetekkel korrekt együttműködési szerződések alapján. 

Herend, 2015. július 31.                                           Samu Imre nyá. ezredes, klubelnök