Dokumentumok

Jegyzőkönyv

1. A szerv neve:

a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: küldöttgyűlés

2. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye:

2020. április 24. és 2020. május 12. között

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Az elektronikus úton végrehajtott küldöttgyűlésen részt vett a HOKOSZ 24 tagszervezetének egy – egy küldöttje. Részleteiben a jegyzőkönyv melléklete szerint.

4. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, aki egyben jegyzőkönyvvezető is fogadtak el.

Levezető elnök neve: Domine János nyá. ddtbk.

Jegyzőkönyvvezető neve: Domine János nyá. ddtbk.

5. A levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a lehetséges küldöttek számára tekintettel megállapította, hogy a küldöttgyűlés

a. határozatképes volt

b. nem határozatképes

   A HOKOSZ jóváhagyott terve szerint a Küldöttgyűlésre 2020. március 16.-án került volna sorra. A küldöttgyűlésre a tagszervezeteknek a   napirendi pontokat tartalmazó meghívók és a tárgyalandó napirendekhez kapcsolódó írásos anyagok 2020. február 28-ig elektronikus úton kiküldésre kerültek. A bekövetkezett járványhelyzet miatt – arra tekintettel, hogy a küldöttgyűlés résztvevői döntő részben az un. veszélyeztetett korosztályba tartoznak – az ülés megtartását elnöki döntés alapján 2020. március 13-án lemondásra került.

     A 102/2020. /IV.10./Korm. rendelet alapján a HOKOSZ elnöki döntéssel az lemondott küldöttgyűlés pótlására elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő küldöttgyűlés megszervezésére került sor. Ennek keretében a tagszervezetektől - a hivatalos e- mail címeik úján útján – 2020. április 20-ig bekérésre kerültek a küldöttgyűlésre mandátummal felruházott /delegált/ személyek adatai és elektronikus elérhetőségei. A delegáltak adatait mind a 24 tagszervezet   hivatalos képviselője elektronikus úton megküldte a HOKOSZ ügyvezetése részére.   A beérkezett válaszok alapján megállapítható volt, hogy a 24 tagszervezetből mind a 24 /100 %/ kijelölte delegáltját, tehát a küldöttgyűlés határozatképessége fennállt. A HOKOSZ Alapszabálya értelmében a küldöttgyűlésen az Elnökség tagjai és a Felügyelő Bizottság /FB/ elnöke szavazati jog nélkül vettek részt.

   A küldöttgyűlésre delegáltak, az elnökség tagjai és az FB elnöke részére 2020. április 24-én elektronikus úton az ügyvezetés megküldte a küldöttgyűlés napirendjét is tartalmazó meghívóját, a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket, továbbá az előterjesztésekről szóló szavazólapot. A meghívó tartalmazta a megküldött előterjesztésekkel kapcsolatos, elektronikus úton, április 30-ig történő hozzászólás rendjét.

6. Napirend

Napirendi pontok:

 1. Az Elnökség 2019. évről szóló beszámolója, a FB 2019. évi jelentése, a HOKOSZ 2019. évi egyszerűsített gazdasági beszámolója, kérdések, hozzászólások, javaslatok. 

A napirendi ponthoz megküldött írásos előterjesztések:

 • A HOKOSZ Elnökség 2019. évről szóló beszámolója.
 • A HOKOSZ FB 2019. évi jelentése
 • A HOKOSZ 2019. évi gazdasági /pénzügyi/ beszámolója
 • A HOKOSZ 2019. évi egyszerűsített - PK-541 számú – gazdasági beszámolója
 1. A 2020. évi munka- és költségvetési tervek elfogadása.

A napirendi ponthoz megküldött írásos előterjesztések:

 • A HOKOSZ 2020. évi munkaterve
 • A HOKOSZ 2020. évi gazdálkodási / költségvetési/ terve
 1. A HOKOSZ tagszervezetei 2020. évi tagdíjának elfogadása.

A napirendi ponthoz megküldött írásos előterjesztés:

 • HOKOSZ tagszervezetei létszámarányos tagdíja 2020. évre
 1. Tisztújítás

A napirendi ponthoz megküldött írásos előterjesztés:

 •  Jelölő Bizottság javaslata

7.A küldöttgyűlés részvevői részéről 2020. április 30.-ig az alábbi észrevételek, hozzászólások érkeztek:

 • Fegyveres Erők és Testületek Egri Dobó István Nyugdíjas Klubja, Lengyel János nyá. alez. részéről:

Jelezte, hogy az Elnökség és az FB jelentésében a keltezésben 2019. évi dátum szerepel.

 •  Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubja /Békéscsaba/

Zahorán György nyá. r. ezds. részéről:

A megküldött beszámolókban foglaltakkal egyetért, megköszöni a vezetés munkáját, sikeres 2020. évi működést kíván.

 • MH Budapesti Nyugállományúak Klubja, Dr. Keszthelyi Gyula nyá. mk. ddtbk. részéről: 

Észrevételt tett, hogy a kiküldött anyagokban a határozattervezetek nem szerepelnek. Kérdezte a budapesti klub tagdíja tervezett emelésének okát.

 • Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubja /Győr/,  Marcs György nyá. örgy. részéről:

A küldött előterjesztésekben foglaltakkal egyetért.További észrevételei a nyugdíjas klubok utánpótlása, avidéki honvédségi nyugdíjas ház létesítésére és a szolgálati járadékosok kérdésére vonatkoztak.

 •  Nagykanizsai Honvéd Egyesület, Hajduk Zoltán nyá. örgy. részéről:

Az Elnökség beszámolójával egyetért, az elfogadásra javasolja. Észrevételt tett, hogyKlubjuk tisztújítása nem szerepel a beszámolóban.Hiányolta, hogy Klubjuk részéről elküldött anyag nem került fel a Szövetség honlapjára, továbbá azt, hogy a HOKOSZ 20. évfordulós jubileumi ünnepére a Szövetség első elnökségének tagjaként tagtársuk, Harasztosi Vince nyá. alez. nem kapott meghívót.

 • Zrinyi Miklós Honvéd Nyugdíjas Klub /Szekszárd/ Csáki Bertalan nyá. alez. részéről:

A Klub elhelyezési gondjait jelezte.

A küldöttgyűlés keretében beérkezett észrevételekre a tett válasz:

 • Az Elnökségi  és a FB beszámoló keltezéseiben gépkezelési hiba miatt szerepel 2019, a helyes szám 2020.
 • Az elnökség beszámolójába a 3. oldal utolsó bekezdése után új bekezdésként felveendő:

„Tisztújítás történt a Nagykanizsai Honvéd Egyesületnél is. Az Egyesület korábbi elnöke Tarr Ernő nyáezds egészségi állapota miatt az elnöki teendőket a továbbiakban nem tudta vállalni. Az Egyesület új elnöke Körtvélyesi Attila nyá. alez.„

 •  Összegzetten:  Az ügyvezetés az Elnökség és a FB beszámolóját  - a jegyzőkönyvben szereplő, az előterjesztések tartalmát érdemben nem érintő – észrevételekre adott válaszokkal elfogadásra javasolta.
 • A HOKOSZ tagszervezetei 2020. évi tagdíjával kapcsolatban a BPNYKLUB kérdése szóban egyeztetésre került. az előterjesztés módosítása nem szükséges.   
 • A Küldöttgyűlés napirendjéhez nem közvetlenül kapcsolódó észrevételekre tisztújítást követően megalakuló új Elnökség ad választ.
 • A Küldöttgyűlés napirendi pontjainak határozat tervezetei – a 102/2020. / IV:10./ Korm rendelet 4.  § /1/a) alapján – kiküldésre kerültek. / A határozat tervezetek szövege megegyezik a jegyzőkönyvben a későbbiekben szereplő határozatok szövegével úgy, hogy a tervezetekben a szavazási eredmények nem szerepelnek./ 

A küldöttgyűlés keretében tett észrevételek és az észrevételekre tett válasz kiküldése a küldöttgyűlés részvevőinek  2020. május 2.-án elektronikus úton megtörtént.

A küldöttgyűlés lezárásaként 2020. május 12.-ig a küldöttek a HOKOSZ ügyvezetésének megküldték szavazólapjaikat. A 24 küldöttből szavazott 19 /79 % / , nem szavazott 5 /21 %/.  Összességében a szavazás érvényesen és  eredményesen zárult.

8. A szavazási eredmények alapján a küldöttgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

 A./ 1/2020. /05.12/ számú küldöttgyűlési határozat.

        A Küldöttgyűlés az Elnökség 2019. évről szóló beszámolóját, a Felügyelő Bizottság 2019. évről szóló jelentését, a HOKOSZ 2019. évi gazdasági /pénzügyi / beszámolóját és HOKOSZ 2019. évi egyszerűsített- PK 541 számú – beszámolóját 19 igen szavazattal elfogadta.

B./  2/2020 /05.12/ számú küldöttgyűlési határozat:

        A Küldöttgyűlés a HOKOSZ 2020. évi munkatervét 18 igen és 1 tartózkodó, továbbá a HOKOSZ 2020. évi gazdálkodási /költségvetési / tervét 13 537 EFt bevétellel, 11 000 EFt kiadással és 2 537 EFt maradvánnyal 19 igen szavazattal elfogadta.

C./  3/2020. /0512/ számú küldöttgyűlési határozat:

        A küldöttgyűlés a HOKOSZ tagszervezetei 2020. évi tagdíját az előterjesztés szerinti összegekben 19 igen szavazattal elfogadta.

D./  4/2020. /05.12/ számú küldöttgyűlési határozat:

        A Küldöttgyűlés 2025. május 12.-ig szóló időtartamra megválasztotta: 

 • Elnöknek: Domine János nyá. ddtbk.-ot 18 igen, 1 tartózkodó szavazattal.
 • Alelnöknek: Nagy Gyula nyá. ezds.-t 19 igen szavazattal.
 • Ügyvezető elnöknek: dr. Keszthelyi Gyula nyá. mk. ddtbk.-ot 18 igen, 1 tartózkodó szavazattal.
 •  Ügyvezető titkárnak: Szabó Béla nyá. mk. alez.-t 18 igen, 1 nem szavazattal.
 • Elnökségi tagoknak:

Bencze János nyá. ezds.-t 19 igen szavazattal.

Dobos Imre nyá. alez.-t 19 igen szavazattal.

Felker Lajos nyá. ezds.-t19 igen szavazattal.

Fenyvesi-Gerővári László nyá. ftzls.-t 19 igen szavazattal.

Gál Gyula nyá. alez.-t 19 igen szavazattal.

Szolnoki János nyá. ezds.-t 19 igen szavazattal.

 • Felügyelő Bizottság elnökének:  Kovács Imre nyá. ddtbk.-t 19 igen szavazattal.
 • Felügyelő Bizottság tagoknak:

Bihari Jánosné nyá. örgy.-ot 19 igen szavazattal.

Kaszásné Bokor Gabriella honv. ny.-at 19 igen szavazattal.

A határozathozatallal  a HOKOSZ küldöttgyűlését lezártam.

Kelt: Ercsi, 2020. május 23.

Domine János nyá. ddtbk. sk.

levezető elnök és jegyzőkönyvvezető